Pod pojmem software si můžeme představit veškeré programy, které obsahuje dané zařízení. Můžeme do něj zařadit například aplikace, programy, skripty a podobně. Tohle všechno řadíme do tzv. počítačového softwaru. Na rozdíl od hardwaru, není tedy software fyzický, a můžeme ho využívat pouze na virtuální bázi.

Počítačový software

Softwarové patenty

Pokud dochází k vývoji určitého softwaru, je jasné, že často za tím stojí nejen peněžní investice, ale i následné údržby. Pokud je software komerčně využíván, logicky přichází k jejich vývojářům i určitý příjem.

Věc patentu u nás upravuje zákon č.  527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích. Podle § 3 se ovšem za vynálezy nepovažují, mimo jiné, počítačové programy. V zákonu ovšem dále stojí, že. Podle zákona nelze patentovat počítačový program jako takový, ovšem pokud je součástí jiného vynálezu, který je dle zákona uznaný jako vynález vhodný k patentování, potom lze patent využít.

Jak se tedy řeší problematika patentování v České republice? Je to skrze zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Odstavec § 2 říká, že, mimo jiné, se za autorské dílo považuje za autorské dílo též počítačový program.

Počítače

Problematika softwarových patentů

 

Na problémy s patentováním softwarů naráží hlavně v USA, kde je patentování mnohem více rozšířeno než v České republice. Zatím co u nás se předmětem patentované ochrany stává samotný kód, v USA lze do patentu zahrnout i funkce programu nebo jeho ovládání. Což znamená, že ten, kdo daný patent vlastní, může vymáhat své práva nejen na tom, kdo kopíruje jeho vytvořený program, ale i na tom, kdo vytvoří program zcela vlastní, jen má např. podobnou funkci či ovládání. Navíc, velké korporace mají tendenci vlastnit mnoho patentů, na čemž mohou tratit menší společnosti či vývojáři. Tento trend softwarový vývoj spíše brzdí, než že by mu napomáhal k rozvoji. 

Na jednu stranu tedy patenty pomáhají chránit duševní vlastnictví jejich vývojářů, ale na druhou stranu tak vzniká prostředí, kde je velmi těžké vyvinout vlastní softwarový program bez toho, aniž byste riskovali soudní při. To je sice případ především USA, jenomže softwarový trh, bez ohledu na místo vzniku, zasahuje pak mnohem více zemí. V USA už jsou tendence snížit množství patentů, otázkou ovšem je, kdo určí tu správnou míru, kterému patentu říct ano a kterému ne. 

Tato problematika bude s vývojem informačních technologií velmi palčivou otázkou i v České republice.